Zápis do MŠ

pro školní rok 2020/2021

V MŠ Hurbanova je několik volných míst ve třídě pro nejmladší děti (2 – 4 roky) a jedno místo ve třídě pro děti ve věku od 3 do 6 let. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Sárazovou, 723 473 339.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzení lékaře

 

Žádost o přijetí je možno doručit:

 • Do datové schránky školy: 8w8yrs8
 • Poštou – Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Hurbanova 1285, Praha 4, 142 00
 • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • Předáním v zalepené obálce do kanceláře MŠ (vchod z ulice Murgašova)

 

Dokumentace musí obsahovat:

 • Žádost o přijetí dítěte řádně vyplněná a podepsaná ZZD
 • Kopii rodného listu
 • Potvrzení lékaře – neplatí pro děti v posledním povinném předškolním ročníku (ke stáhnutí pod žádostí), v současné době však není nutná návštěva lékaře, stačí čestné prohlášení o řádném očkování a kopie očkovacího průkazu (Prohlašuji, že jméno dítěte, nar……… se podrobil (a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jméno a podpis ZZD). V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, si musí ZZD vyžádat potvrzení od pediatra (např. elektronicky), že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • platné doporučení (doporučující posouzení) školského poradenského pracoviště u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. s potřebou podpůrných opatření, (popř. i písemné vyjádření registrujícího lékaře)
 • U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit kopii platného cestovního dokladu + kopii  povolení pobytu dítěte v ČR (při osobním předání stačí k nahlédnutí)

MŠ Hurbanova jako součást Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. je soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, není spádovou školou.

Ředitelka Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  MŠ Hurbanova v případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu nebo jednotlivých  tříd.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 5 let a děti s odkladem školní docházky)
 • sourozenec již docházejícího dítěte do MŠ
 • věk od 2 let až do začátku povinné školní docházky (v pořadí od nejstaršího po nejmladší), u dvouletých dětí s přihlédnutím k jejich sociální zralosti a pokud to umožní kapacita MŠ
 • stanovené pravidelné očkování dítěte nebo doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
 • platné doporučení školského poradenského pracoviště u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. s potřebou podpůrných opatření
 • žádost o vzdělávání ve třídě dle § 16, odst. 9 školského zákona (tzv. speciální), dodatečně

 

Podmínky pro přijímání dětí

 • Podaná žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Pro zápis do MŠ bude stanoven celkový počet volných míst v běžných třídách a ve třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona v platném znění a brán zřetel na snížené počty dětí v těchto třídách.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno ZZD nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to na základě tel. domluvy do 29. 5. 2020 na tel. čísle 723 473 339
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (kódem), kterým bude ZZD zaslán na základě přijetí žádosti. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu do budovy), ve vývěsní skříňce vně areálu školy a na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst., 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ZZD může požádat o jeho vyhotovení.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání prostřednictvím ředitelky MŠ
 • Pro rodiče nově přijatých dětí připravíme další upřesňující informace k nástupu do MŠ
 • Ředitelka může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy na základě předchozí domluvy
 • Školní rok 2020/21 pro nově přijaté děti začíná v úterý 1. 9. 2020