Nabídka služeb

Speciálně pedagogické centrum Hurbanova poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

 

Standardní činnosti

 • vyhledávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami
 • komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická)
 • tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.)
 • přímá práce s žákem (individuální a skupinová)
 • včasná intervence
 • konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení
 • krizová intervence
 • metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu)
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zapůjčování odborné literatury
 • zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb
  žáků
 • ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky
 • pomoc při inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol, instruktáž a úprava prostředí
 • všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ale na celou jeho rodinu
 • vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení
 • koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče
 • zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů
 • tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků

 

a další standardní činnosti speciální.