Organizace vzdělávání

Provoz začíná v 7 hod (1. tř.  Sluníčka) a končí v 17 hod (2. tř.  Hvězdičky).

Charakteristika jednotlivých tříd:
1. třída  Sluníčka – běžná, děti věkově stejné, 5 – 6 let
2. třída – Hvězdičky – běžná, děti věkově smíšené, 4 – 6 let
3. třída – Kytičky – běžná, děti věkově smíšené, 2 – 4 roky
4. třída  Berušky – běžná, děti věkově smíšené, 3 – 5 let
5. třída – Motýlci – ustanovená dle § 16 odst. 9 školského zákona, děti věkově smíšené, 3 – 6 let
6. třída  Sovičky – ustanovená dle § 16 odst. 9 školského zákona, děti věkově smíšené, 3 – 6 let

Maximální kapacita mateřské školy je 120 dětí. Naplněnost tříd však vychází z počtu umístěných dětí a z platné legislativy. 

Ve třídách zpravidla působí dvě učitelky a jeden asistent pedagoga (popř. další provozní pracovník). Specifikací MŠ je, že již v 9 hod dochází ve třídách k souběžnému působení dvou učitelek, a to do cca 13 hod. Asistent pedagoga je přítomen od ranních hodin až do konce provozu, tj. do 17 hod, tak jak to speciální potřeby některých dětí vyžadují.

Adaptace nově příchozích dětí na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Dle školského zákona umožňujeme zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců (neplatí u dětí v posledním povinném předškolním ročníku). První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám, rodič může být přítomen. 

Je zajištěn pravidelný denní režim, který je současně flexibilní, aby umožňoval přizpůsobit se vzniklým potřebám a aktuálním situacím. Pobyt venku se přizpůsobuje zvláště speciálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. V jarních a letních měsících probíhají vzdělávací aktivity převážně venku (zpravidla více jak 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne). Stav ovzduší je denně sledován na www.chmi.cz (Aktuální hodinový přehled) a ráno oznámen do všech tříd. Oblast LIBUŠ má z dlouhodobého vyhodnocování jedno z nejkvalitnějších ovzduší v Praze, zpravidla bez nutnosti regulace a omezení pobytu dětí venku, a to i v případech, kdy jiné oblasti Prahy vydávají varování a doporučení pro nevycházení.

Snažíme se o poskytování komplexní, tj. výchovné, vzdělávací, speciálně pedagogické, psychologické a rehabilitační péče všem dětem. Veškeré úsilí je zaměřeno na posilování zdraví či zmírnění trvalých následků handicapu. Rehabilitační aktivity jsou začleňovány do týdenního režimu a každodenně realizovány tak, aby volně navazovaly na výchovné a vzdělávací činnosti nebo jimi prostupovaly, zpravidla dle ustáleného harmonogramu v jednotlivých třídách. Jedná se převážně o programy zdravotně preventivní, v některých případech i léčebné (zejména u dětí s multihandicapem).

Většina řízených činností je předem plánována. Připravujeme didakticky zacílené činnosti, které zpravidla probíhají v menších či větších skupinách dětí, popř. individuálně. Je naší velkou snahou, aby spontánní a řízené aktivity byly vyvážené, tak aby odpovídaly věkovým zvláštnostem, speciálním potřebám a individuálním možnostem dětí. Největší důraz klademe na situační a spontánní sociální učení. Využíváme každodenních přirozených situací, vlastního příkladu a přirozené nápodoby k vytváření systému hodnot a postojů v životních souvislostech. Usilujeme o podnětné zajímavé prostředí, přátelskou atmosféru a obsahově bohaté spontánní i záměrně vyvolané činnosti. Veškeré aktivity jsou vzájemně propojeny a provázány, obsahují vždy prvky hry a tvořivosti. Poskytujeme dětem příležitosti objevovat, samo si věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat /prožitkové učení/. Významný prostor v programové nabídce je věnován vzájemné spolupráci při řešení nejrůznějších situací, kdy si děti pomáhají, řeší problémy a vyvíjí společné úsilí /kooperativní učení/.

Digitální technologie a digitální gramotnost – pedagogové mají možnost využívat mobilní internet. Z prostředků projektu Pomáháme pomáhat (Šablony) jsme pořídili interaktivní projektor a dvě interaktivní pera spolu s projekční podložkou tzv. 3box. Obsah jeho programů a celá „mobilní učebna“ jsou vhodnou doplňkovou formou pro vzdělávání dětí ve všech vzdělávacích oblastech RVP PV zejména pro děti v posledním předškolním ročníku.

V rámci logopedické prevence a nápravy realizujeme každodenně logopedické chvilky ve všech třídách, rozvíjíme řečové dovednosti dětí jiných národností v českém jazyce. Realizujeme environmentální vzdělávací programy ve všech třídách, vedeme děti k přírodovědné gramotnosti. Každodenně v pedagogické práci realizujeme principy zdravého životního stylu (Desatero pro zdraví), podporujeme výchovu ke zdraví s důrazem na každodenní vydatné pohybové aktivity, pro vytipované děti se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebami realizujeme hrátky se psy jako další formu vedoucí ke zmírnění důsledků handicapu. Velkou pozornost věnujeme primární prevenci rizikového chování dětí a ochraně člověka za mimořádných událostí (prožitkové besedy a interaktivní programy pro nejstarší děti na téma co jsou drogy, co je ubližování, kde hledat pomoc, chování při setkání se psem nebo s neznámými lidmi, klademe důraz na nácvik evakuace a invakuace). Příležitostně každodenně poučujeme děti o bezpečnosti a klademe velký důraz na dopravní výchovu zvláště při pobytech venku. Pro nejstarší předškolní děti jsou každoročně připravovány vzdělávací exkurze mimo areál DIC. Ve spolupráci s rodiči a SPC se tyto děti účastní testů školní zralosti. Diferenciace cílů probíhá přímo v pedagogickém procesu, také v době odpočinku pobývají starší děti kratší dobu na lůžku a účastní se programů rozvíjejících určité dovednosti např. Povídánky – komunikativní dovednosti, Tanečky – hudebně pohybové dovednosti, Zvídálek – kognitivní dovednosti, digitální vzdělanost, Písánky – grafomotorika. Vedením a vzdělávací nabídkou jsou pověřeny učitelky.

Mimořádnou pozornost věnujeme rizikovému chování dětí mezi sebou. Při nevhodném chování dítěte, které znemožňuje vzdělávání ostatních, může pedagog vyloučit nevhodně se chovající dítě ze společného vzdělávání (omezeně na dobu nezpůsobilosti dítěte ke vzdělávání v kolektivu) a pod vedením jiného pedagoga nebo jiného zaměstnance mu zadat samostatný úkol do doby než je dítě opět schopno se zapojit do společné práce. Takové opatření nemá sankční, ale organizační a bezpečnostní charakter, neupírá dítěti právo na vzdělání. Komunikujeme s rodiči a domlouváme další efektivní výchovné prostředky vedoucí k prosociálnímu chování dítěte.

Vzdělávání dětí od dvou let do tří let – děti mají stálý pravidelný denní režim a dostatek emoční podpory. Zároveň se organizace přizpůsobuje vzniklým situacím a potřebám dětí. Poskytujeme jim co největší prostor pro volné a pohybové hry. Opakováním činností a nápodobou umožňujeme dětem trénování návyků a praktických dovedností. Pedagogická práce je postavena zejména na individuální péči. Nejdůležitější činností je hra, stavíme na rituálech, prožitkových aktivitách, ke kterým jsou děti citlivě motivovány. Učitelky získávají děti vlastním příkladem pro nejrůznější činnosti.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – vzdělávací nabídka je pro tyto děti diferenciovaná dle jejich možností a potřeb. Při plánování a realizaci aktivit se zaměřujeme na svobodný rozvoj dítěte, respektujeme jeho různé vzdělávací potřeby a možnosti /individualizace/. Volíme vhodné metody, formy a prostředky, a to v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními. Postoj speciálních pedagogů a ostatních pracovníků podílejících se na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je citlivý a přiměřený. Výraznou podporou v získávání kompetencí je působení asistenta pedagoga. Pedagogická diagnostika a následně pedagogická intervence jsou realizovány v průběhu celého školního roku s důrazem na komplexní vyhodnocení vždy na konci školního roku. Maximálně využíváme vzdělávací potenciál každého dítěte. Snažíme se o diferenciovaný přístup k jednotlivému dítěti. Speciální přístup je veden k dětem, u nichž se projeví výjimečné schopnosti v nejrůznějších oblastech. Ve spolupráci s rodiči specifikujeme vyšší nároky, stimulujeme děti prožitkovým učením k větším výkonům a originálním řešením, poskytujeme prostor pro samostatnost a vlastní aktivitu.