Organizace vzdělávání

Provoz začíná v 7 hod (1. tř.  Sluníčka) a končí v 17 hod (2. tř.  Hvězdičky).

Charakteristika jednotlivých tříd:
1. třída  Sluníčka – dvojjazyčná – pro děti se zájmem o anglický jazyk
2. třída – Hvězdičky – zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona
3. třída – Kytičky – zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona
4. třída  Berušky
5. třída – Motýlci – zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona
6. třída  Sovičky – zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona

Výchova a vzdělávání dětí probíhají dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se především vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, aby vyhovovaly jeho potřebám a možnostem. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami tým pedagogických pracovníků sestavuje na žádost rodičů a na podkladě zpráv z odborných vyšetření (psycholog, logoped, neurolog nebo ortoped či rehabilitační lékař) tzv. Individuální vzdělávací plán. Podle charakteru a stupně postižení zajišťujeme zařazení dítěte do třídy s menším počtem dětí a přítomnost asistenta pedagoga, speciální didaktické a kompenzační pomůcky, rehabilitační cvičení, vhodný komunikační systém, zvýšený bezpečnostní dohled, spolupráci s odborníky.

Snažíme se o poskytování komplexní péče a služby v oblasti výchovné a vzdělávací, rehabilitační, psychologické, speciálně pedagogické a sociální  dětem zdravým a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Veškeré zdravotní úsilí je zaměřeno na prevenci a zmírnění trvalých následků handicapu u dětí. Rehabilitační aktivity jsou začleňovány do týdenního režimu a každodenně realizovány tak, aby volně navazovaly na výchovné a vzdělávací činnosti nebo jimi prostupovaly zpravidla dle ustáleného harmonogramu v jednotlivých třídách. Jedná se převážně o programy zdravotně preventivní, v některých případech i léčebné (zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami). Seznamování s anglickým jazykem probíhá zejména v dvojjazyčné  1. třídě a je pevně zakomponováno do Třídního kurikula. Děje se tak prostřednictvím her, písní, výtvarných aktivit.

Pro děti je připravena řada doplňujících programů – speciální programy, divadla, koncerty, exkurze, výstavy, výlety, ozdravné pobyty, tradiční slavnosti.