Info pro nové rodiče

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy

 • látkový pytel na ramínku – pro umístění oblečení dítěte
 • domácí obuv – pohodlná a pevně uzavřená obuv, kterou si dítě dovede obout samo, nazouvací je z hlediska bezpečnosti nevhodná!
 • lehké pohodlné oblečení do třídy (nevhodné jsou u děvčátek šatičky a delší sukýnky – složité převlékání pro dítě a nemožnost pohybu při cvičení).
 • starší oblečení na pobyt venku
 • dostatek náhradního oblečení
 • sezónní oblečení – šortky, kšiltovka, nepromokavé boty, kombinéza, zateplené kalhoty
 • další věci – na základě doporučení učitelky, př. flétna, ručník jako podložka na cvičení jógy

 

Zásady pro průběh adaptace nového dítěte

 • Na základě zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho pozdějších zněních lze zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců (neplatí pro povinný předškolní ročník).
 • Adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Po dobu adaptace je vhodné, aby matka ještě nepracovala, neboť její přítomnost u dítěte je velmi žádoucí. Adaptační dobu lze zahájit návštěvami dítěte s matkou již v červnu, zejména pobytem na zahradě.
 • První den dítě v mateřské škole zůstává zpravidla 2 hodiny, délka pobytu se postupně prodlužuje.
 • Dítě si může do školy přinést oblíbenou hračku.
 • První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám.
 • V případě těžce probíhající adaptace může být využita odborná pomoc pracovníků SPC, event. jejich přítomnost ve třídě.
 • Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou a na individuálních potřebách dítěte. 

 

Zápis do MŠ Hurbanova pro školní rok 2019/2020

Zápis do MŠ Hurbanova proběhl dne 2. a 6. 5. 2019 od 13 do 17 hodin.

MŠ Hurbanova jako součást Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. je soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, není spádovou školou.

Ředitelka Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  MŠ Hurbanova v případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu nebo jednotlivých  tříd.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2019 věku 5 let a děti s odkladem školní docházky)
 • věk od 2 let až do začátku povinné školní docházky (v pořadí od nejstaršího po nejmladší), u dvouletých dětí s přihlédnutím k jejich sociální zralosti a pokud to umožní kapacita MŠ
 • stanovené pravidelné očkování dítěte nebo doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
 • sourozenec již docházejícího dítěte do MŠ
 • platné doporučení školského poradenského pracoviště u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. s potřebou podpůrných opatření   
 • žádost o vzdělávání ve třídě dle § 16, odst. 9 školského zákona (tzv. speciální)

 

Podmínky pro přijímání dětí

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s formulářem pro vyjádření lékaře můžete stáhnout zde nebo vyzvednout v kanceláři MŠ Hurbanova
 • Pro zápis do MŠ bude stanoven celkový počet volných míst v běžných třídách a ve třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona v platném znění a brán zřetel na snížené počty dětí v těchto třídách.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno zákonnému zástupci dítěte nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dne 22. 5. 2019 od 13 do 16 hodin
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (kódem). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu do budovy) a na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst., 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vyhotovení.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání prostřednictvím ředitelky MŠ
 • Pro rodiče nově přijatých dětí připravujeme schůzku v měsíci červnu
 • Ředitelka může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy na základě předchozí domluvy
 • Školní rok 2019/20 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019

 

V den zápisu do MŠ – 2. a 6. 5. 2019 od 13 do 17 hodin

V době konání zápisu jsme také pro Vaše dítě připravili hravé odpoledne. Dítě si může spolu s Vámi ve třídě chvíli pohrát, zacvičit, něco vyrobit.

V době zápisu zákonný zástupce odevzdává nebo předkládá:

 • Podepsanou žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Vyjádření – potvrzení lékaře, že dítě může být do MŠ přijato, očkováno (očkování není povinné pro děti v povinném posledním předškolním ročníku – § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • Rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • u cizinců oprávnění k trvalému pobytu v ČR delší než 90 dnů, pas dítěte
 • Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žádost o vzdělávání svého dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona (speciální) – vyplní se na místě

Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo (kód), pod kterým bude oznámeno rozhodnutí o  přijetí Vašeho dítěte na webové stránce www.dic-saop.cz nebo ve vývěsce školy nejpozději 29.5.2019