Ekologická výchova

Ekologické vědomí a jednání chápeme jako součást Zdravého životního stylu. Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu uskutečňujeme ve spolupráci se sdružením SAOP. DIC je zařazeno do celostátní sítě Ekologických mateřských škol. Účastníme se dalšího vzdělávání koordinátorů komplexní ekologické výchovy (M.R.K.V.I.Č.K.A).

V areálu DIC a MŠ mohou děti využívat zahradu se stoletým dubem, která byla obohacena o nově vysazené vzrostlé stromy a rybníček zvyšující vlhkost. V širokém okolí je botanicky a zoologicky ojedinělou a velice zajímavou plochou – prostorem pro objevování přírody. Děti mohou využívat obnovenou naučnou stezku představující životní prostředí zahrady, altánek s pracovní plochou (přenášení výukových programů do venkovního prostředí) i netradiční bezbariérové dětské hřiště.

Ve školním roce 2012/13 byl zahájen provoz v nové speciální třídě, která má celý vzdělávací program zaměřený na ekologickou výchovu (inspirace programy Lesní MŠ a Školka blízká přírodě).

Zooterapie se stala každodenním zpestřením ve všech třídách. Děti pečují o morčata, králíka, psa, oblovky. V ZOO Praha jsme adoptovali želvu texaskou (výtěžek ze soutěže ve sběru papíru je věnován na spoluúčast ve finančním krytí spojeném s chovem tohoto druhu).

Prostřednictvím kroužku Zvídálek mají děti možnost hlouběji pronikat do problematiky ochrany přírody, vstřebávat zákonitosti vedoucí k udržitelnosti rozvoje. Děti pomáhají pečovat o zahradu, využívají k tvořivým aktivitám přírodní materiály.

Spolupracujeme s Toulcovým dvorem a účastníme se nabízených alternativních výukových programů, pořádáme lidové slavnosti jako Den Země, Vítání jara, Slavnost stromů, Noc ve školce (pozorování obyvatel zahrady a noční oblohy) a pro širokou veřejnost Mámo, táto, pojďte si hrát (Zábavná sobota i s ekologickými aktivitami). Zařazujeme vycházky do Krčského a Kunratického lesa.

DIC má zájem na postupné ekologizaci provozu zařízení (šetření energií, zavádění ekologických čistících prostředků). Již několik let třídíme odpad (papír, plast, sklo, nápojové kartony, drobný elektroodpad), jsme zapojeni do sběru zbytkového textilu (Diakonie Broumov).