O nás

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči – výchovnou, vzdělávací, speciálně pedagogickou, psychologickou a rehabilitační.

Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu.

Součástí Dětského integračního centra a mateřské školy jsou:

  • mateřská škola s třídami zřízenými dle § 16 odst. 9 školského zákona /MŠ/ – zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené i stejné třídy (3 běžné, 3 zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona), třída pro dvouleté děti
  • speciálně pedagogické centrum /SPC/ – poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
  • nestátní zdravotnické zařízení  /NZZ/ –  např. individuální cvičení na neurofyziologickém podkladě, skupinové kondiční cvičení, vodoléčba, sauna 
  • kavárna Café Start – tréninkové pracoviště

Další aktivity a služby DIC:

  • prostory k pronájmu – rehabilitační tělocvična

DIC spolupracuje se Sdružením pro aktivní odpočinek a integraci postižených, z.s. /SAOP/, Hurbanova 1285, Praha 4 (Klub maminek, ekologické projekty).

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činila 430 820 Kč.